Nov 29, 2011

Timp de patru ani, UTA Gagauzia a reusit sa isi promoveze la nivel national si regional potentialul sau socio-economic


 

 

Va propunem un comunicat de presa, prilejuit de conferinta de azi „Dezvoltarea socio-economica a Gagauziei: probleme, tendinte si perspective”.


Evenimentul a scos in evidenta rezultatele unor programe de dezvoltare locala implementate de IDIS „Viitorul” in regiune pe parcursul ultimilor patru ani.

 

 

În perioada 2007-2011, autorităţile din UTA Găgăuzia, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, şi-au concentrat eforturile pentru a promova potenţialul socio-economic al regiunii şi pentru a stimula investiţiile străine. Această cooperare de succes a fost posibilă datorită aplicării în Republica Moldova, timp de patru ani consecutiv, a conceptului de dezvoltare locală DELTA al LGI/OSI (Iniţiativa pentru Guvernare Locală şi Reformarea Serviciilor Publice a Institutului pentru o Societate Deschisă). Suportul financiar a fost acordat de către LGI/OSI şi Fundaţia Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

 

În cadrul programelor derulate în regiune, a fost creat un Oficiu de dezvoltare locală, care între timp a devenit Agenţie de Dezvoltare Regională, cu sediul la Comrat. Structura şi-a asumat implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a regiunii pentru 2009-2011, elaborată în urma unui amplu proces de consultări între decidenţi, mediul de afaceri şi economişti.

 

Fiindcă funcţionarii agenţiei urmează să se ocupe de gestionarea proiectelor de cooperare transfrontalieră, au avut loc mai multe vizite de studiu, la nivel local (Ungheni) şi regional (România, Albania). În cel mai scurt timp, urmează a fi încheiat oficial un acord de cooperare economică între Gagauz-Yeri şi judeţul Galaţi.

 

Pentru a face mai cunoscute oportunităţile de investiţii ale UTA Găgăuzia printre oamenii de afaceri, a fost editat un ghid investiţional şi a fost produs un film documentar. Acestea au pus accent pe avantajele legale şi fiscale pentru potenţialii investitori, dar şi pe posibilităţile oferite de Zona Economică Liberă. Pelicula a fost multiplicată pe DVD în 500 de exemplare, reuşind să devină populară şi pe Internet.

 

În urma asistenţei programelor LGI/OSI, implementate de IDIS „Viitorul”, la 18 septembrie 2008 a fost lansat www.gagauzia.md, site-ul oficial al regiunii, care este funcţional şi actualizat permanent. Programele de dezvoltare DELTA s-au axat şi pe promovarea potenţialului turistic al regiunii, fiind editat un Ghid turistic pentru Gagauz-Yeri.

 

Prezent la conferinţa de totalizare a programelor LGI/OSI de care a beneficiat regiunea, guvernatorul Mihail Formuzal a subliniat: „Dezvoltarea complexă a UTAG reprezintă un scop important pentru Republica Moldova, deoarece prezenţa unei regiuni puternice, dezvoltate, întăreşte întregul stat. Colaborarea dintre executivul nostru şi IDIS „Viitorul” pe dimensiunea planificării strategice demonstrează că prin dialog şi deschidere pot fi realizate foarte multe iniţiative utile”.


La rândul său, directorul de program LGI/OSI, Scott Abrams, care a oferit consultanţe şi instruiri în regiune, a accentuat: „Pe parcursul ultimilor patru ani, comunitatea din regiune a reuşit să elaboreze un plan de dezvoltare pentru şase ani, a creat Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi a construit parteneriate care vor fi utile la implementarea priorităţilor stabilite. Iată de ce ţin să felicit Găgăuzia, din partea programului pe care îl reprezint, Iniţiativa pentru Guvernare Locală şi Reformarea Serviciilor Publice”.

„IDIS „Viitorul” mai bine de opt ani, în cadrul diferitor proiecte, colaborează fructuos cu autorităţile din UTA Găgăuzia. Parteneriatul instituţional construit în timp şi încrederea reciprocă ne-au permis, în baza  conceptului de dezvoltare regională DELTA-MOLDOVA, să elaborăm şi să implementăm politici regionale eficiente, care contribuie la intensificarea procesului de dezvoltare socio-economică a regiunii respective din sudul ţării noastre”, a afirmat directorul executiv la IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac, care a fost responsabil de coordonarea programelor de dezvoltare DELTA.

 

IDIS „Viitorul” are o prezenţă constantă în regiunea UTAG, fiind implicat şi în derularea altor proiecte de infrastructură, instruire pentru aleşi locali şi consultanţă la optimizarea bugetelor locale şi la formularea planurilor şi strategiilor de dezvoltare locală. Experţii IDIS au reuşit să stabilească un parteneriat solid cu autorităţile din UTAG, bazat pe respect reciproc şi comunicare sinceră.

#  #  #

Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Coordonatorul relaţii publice al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Laura Bohanţov, tel: 221844, GSM: 069918296, e-mail laura.bohantov@viitorul.org

 

-----------------------

 

На протяжение 4 лет, АТО Гагаузия смогла продвинуть на национальном и на региональном уровне свой социально-экономический потенциал

В период 2007-2011, администрация АТО Гагаузия, в партнерстве с IDIS “Viitorul”, направили свой усилия для продвижения социально-экономического потенциала региона, а также для стимулирования привлечения иностранных инвестиций. Это успешная кооперация была возможна благодаря внедрению в Республики Молдова, на протяжение 4 лет, концепции местного развития DELTA LGI/OSI (Инициатива по Реформированию Местной Администрации и Реформированию Общественных Услуг Института Открытого Общества). Финансовая поддержка была оказана со стороны LGI/OSI и Фонда Сорос-Молдова/Программа Эффективное Публичное Администрирование.

 

В рамках внедряемых проектов в регионе, был создан Офис развития местной экономики, который в последующем стал Агентством Регионального Развития, которое расположено в г. Комрате. Структура данного Агентства взяло на себя обязательство по внедрению Стратегии социально-экономического развития региона на период 2009-2011, разработанная в процессе обширных консультаций с органами местного публичного управления, гражданским обществом и экономическим сектором.

 

Исходя из того, что работники агентства должны заниматься проектами приграничного сотрудничества, были осуществлены ряд документальных визитов, на местном уровне (Унгены) и региональном уровне (Румыния, Албания). В самое короткое время, должен быть подписан договор об экономическом сотрудничестве между АТО Гагаузией и Жудецом Галаць.

 

Для того, чтобы пропагандировать возможности для инвестиций в АТО Гагаузию для инвесторов, был издан гид инвестора и разработан документальный фильм. Эти продукты сделали акцент на юридические и налоговые преимущества для потенциальных инвесторов, но и возможности которые предоставляются Свободной Экономической Зоной. Фильм был установлен на ДВД и было создано 500 копий, а также пользуется большой популярностью, так как установлен в Интернете.

 

Как следствие внедрения, программ LGI/OSI, внедренные IDIS-ом “Viitorul”, 18 сентября 2008 года, был открыт официальный сайт региона www.gagauzia.md, который находится а рабочем режиме и постоянно обновляется. Программы развития ДЕЛТА были направлены на продвижение туристического потенциала региона, в этом контексте был издан Туристический Гид Гагаузии.

 

Присутствующий на конференции по подведению итогов программ LGI/OSI, которые были внедрены в регионе, Михаил Формузал, глава АТО Гагаузии подчеркнул: «Комплексное развитие АТО Гагаузия (Гагауз Ери) как региона важно в целом для Республики Молдова, так как наличие сильных регионов в стране способствует укреплению единого государства. Тесное взаимодействие Исполнительного комитета Гагаузии с IDIS “Viitorul”  в программах стратегического планирования является демонстрацией диалога органов власти и неправительственного сектора в рамках социально-экономического развития и реализации проектных инициатив».

 

Виталий Кюркчу, заместитель Председателя Исполнительного комитета Гагаузии, подчеркнул:   «Уверен, что 2012 год откроет новые возможности для реализации приоритетных проектов, включенных в Стратегию социально-экономического развития Гагаузии, из средств Национального фонда регионального развития».

 

LGI/OSI, Скотт Абрамс, который предоставил консультации в регионе, подчеркнул: «На протяжении последних 4 лет, региональное сообщество из данного региона смогло разработать план развития на шесть лет, создало Агентство Регионального Развития и создало партнерства, которые будут очень эффективными при внедрении намеченных приоритетов. Вот почему хочу поздравить Гагаузию со стороны программы, которую я представляю, Инициатива по Реформированию Местной Администраций и Реформирование Общественных Услуг».

 

IDIS “Viitorul” уже больше 8 лет, в рамках разных проектов, успешно  сотрудничает с администрацией АТО Гагаузия. Институциональное партнерство, построенное во времени и взаимное доверие позволили нам, на основе концепции регионального развития ДЕЛТА-МОЛДОВА, разработать и внедрить эффективные региональные политики, которые способствуют интенсификации процесса социально-экономического развития данного региона из южной части нашей страны», подчеркнул исполнительный директор IDIS “Viitorul”, Любомир Кирияк, который был ответственен за координацию программ развития ДЕЛТА.

 

IDIS “Viitorul” постоянно работает в регионе АТО Гагаузия, будучи вовлечен и в другие инфраструктурные проекты, обучение местных выборных лиц и предоставлении консультаций относительно оптимизации местных бюджетов и относительно формулировки планов и стратегий местного развития. Эксперты ИДИС “Viitorul” смогли установить солидные партнерские отношения с администрацией АТО Гагаузии, основанные на взаимоуважении и на честном диалоге.

#  #  #

Для более детальной информации, Вы можете обратится к координатору по связям с общественностью Института Развития и Социальных Инициатив (ИДИС) “Viitorul”, Лауре Боханцов, тел. 221844, моб. 069918296, e-mail laura.bohantov@viitorul.org

 

-----------------------

 

Filmul documentar „Perspective investitionale in Gagauzia” poate fi accesat la:

http://viitorul.org/libview.php?l=ro&idc=357&id=2684

Strategia de dezvoltare socio-economica a UTAG poate fi accesata la:

http://viitorul.org/files/Strategie_Gagauzia_rus.pdf

Ghidul turistic al UTAG poate fi accesat la:

http://www.viitorul.org/public/3065/en/Ghid%20Turistic%20Gagauzia.pdf

Ghidul „Oportunitati pentru investitii” poate fi accesat la:

http://www.viitorul.org/public/1679/ro/Ghid%20Gagauzia%20ru.pdf

 

 

 

 

Sursa: laura.bohantov@viitorul.org

 facebook