Oct 15, 2014

ADR Centru - Angajează!!!


 
Agenția de Dezvoltare Regionale Centru anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul agenției.
 
Agenția de Dezvoltare Regională Centru s-a creat în anul 2009 și funcționează în baza Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, avînd ca scop asigurarea operaționalității procesului de implementare și de realizare a Strategiei de dezvoltare  regională. ADR Centru are calitatea de persoană juridică cu statut de instituție publică necomercială și este subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
 
Misiunea agenției este de a promova dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Centru. Astfel, conform atribuțiilor, agenția elaborează strategii de dezvoltare regională și planuri operaționale, implementează, monitorizează și evaluează realizarea acestora.
 
I. Specialist în Secția planificare strategică și programare (1 unitate, termen determinat - 1 an).
 
Responsabilități ale specialistului în planificare strategic și programare:
 •  Colectează și procesează  date de ordin economic și social, specifice regiunii, în vederea elaborării analizei economico-sociale și a altor documente de sinteză necesare în procesul de elaborare a documentelor de planificare strategică
 • Analizează situația social-economică și problemele din RDC
 • Analizează evoluția indicatorilor regionali și tendințele de dezvoltare a regiunii
 • Înaintează propuneri privind identificarea direcțiilor prioritare ale politicilor de dezvoltare regională
 • Participă în activitățile ce țin de elaborarea de studii și analize pentru RDC
 • Asistă la definirea și  evaluarea nevoilor de asistență tehnică în sectoarele prioritare SDR Centru
 • Pregătește rapoarte și informații analitice privind situația social-economică a regiunii și tendințele de dezvoltare a acesteia
 • Participă la monitorizarea și evaluarea implementării politicilor de dezvoltare regionala în conformitate cu legislația în vigoare și deciziile adoptate de CRD
 • Asigură suport consultativ actorilor regionali în elaborarea politicilor de dezvoltare raională/locală
 • Participă la elaborarea/actualizarea documentelor  de planificare strategică la nivel de regiune SDR și POR
 • Elaborează sistemul de indicatori de monitorizare a SDR și POR și ține evidența realizării acestora
 • Furnizează la necesitate informații din documentele de planificare strategică a regiunii pentru identificarea și definirea propunerilor de proiecte regionale
 • Este responsabil de  elaborarea rapoartelor periodice de implementare a SDR și POR
 
Calificări
 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în Economie/Management/Administrație Publică/Statistică sau alte domenii legate de dezvoltare
 • Minim 3 ani activitate în structurile administrației publice sau instituții cu activități conexe politicilor de dezvoltare
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet
 • Cunoștințe excelente a limbii române oral și scris, de dorit posedarea  limbii ruse, cunoașterea limbii engleze prezintă un avantaj
 
II Specialist în Secția Managementul proiectelor (1 unitate, termen determinat - 3 ani)
 
Responsabilități ale specialistului în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor: 
 • Asista la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor
 • Asista la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru
 • Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor, angajamentelor de fonduri şi plăţi a conturilor restante cu privire la programele/proiectele individuale
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții
 • Verificarea și întocmirea devizelor
 • Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei
 
Clarificări:
 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în inginerie și management în construcții
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat
 • Experienţă de lucru în inginerie și management construcții de minim 3 ani
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectelor
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectulor tehnice și a documentelor normative în vigoare
 
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține: 
 • CV - ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv)
 • Copia buletinului de identitate
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea educației obținute
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară
 
Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 28 octombrie 2014, ora 12:00.
 
Date de contact:
Tel./fax: (268)  2 26 92
E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
Persoană de contact: Inesa Murgeneanu, specialist Resurse umane,tel.(268)26410


facebook