Dec 4, 2014

Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, anunță concurs de participare


 
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, subordonat Ministerului Educaţiei, anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:
 
  • psihopedagog special - 1 unitate
  • logoped - 1 unitate
  • psiholog - 2 unităţi
 
Domeniile de activitate vor reieși din atribuţiile Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (Hotărîrea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013).

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniul pedagogiei şi/sau psihologiei, psihopedagogiei, psihopedagogiei speciale, care au experienţă profesională de minimum 5 ani, nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română, rusă, sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor prezintă la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, în termen de pînă la 5 ianuarie  2014, următoarele acte de participare la concurs:
1. cererea de înscriere la concurs
2. copia actului de identitate
3. copiile actelor de studii
4. curriculum vitae
5. copia carnetului de muncă
6. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic
7. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare şi la programe/proiecte educaţionale
8. certificat de cazier judiciar 
9. scrisoare de motivare
 
Actele vor fi depuse la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică la adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 169, MD-2004, mun. Chișinău
Telefon de contact: (022) 59-37-70, fax: 59-52-77




facebook